Surmakuulutused.ee kasutamistingimused

1. Üldine

1.1 Käesolevad kasutamistingimused reguleerivad Elis Projekt OÜ (edaspidi „Teenusepakkuja”) pakutavate veebiteenuste (edaspidi „Teenused”) kasutamist füüsilisest või juriidilisest isikust kliendi (edaspidi „Kasutaja”) poolt.

1.2 Teenusepakkuja poolt pakutavad Teenused asuvad internetileheküljel http://www.surmakuulutused.ee ning selle alamlehekülgedel (edaspidi „Lehekülg”).

1.3 Leheküljel avaldatud informatsiooni, sealhulgas Lehekülje kujunduse ja tarkvara kõik õigused kuuluvad Teenusepakkujale, ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku loata on antud informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine ja muul viisil avaldamine keelatud.

2. Surmateadete ja kaastundeavalduste lisamine

2.1 Kasutaja on vastutav kõikide enda poolt lisatud kaastundeavalduste ja surmateadete sisu eest Leheküljel.

2.2 Teenusepakkuja kontrollib pisteliselt Kasutaja lisatud kuulutusi ning teeb enda poolt parima info võimalikult korrektse edastamise eest Leheküljel, kuid ei vastuta sisu õigsuse ning kasutamisest tekkivate tagajärgede eest.

2.3 Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt kustutada lisatud Teavet, kui Kasutaja lisatud Teave ei vasta teemale, rikub head tava või mõjub kellelegi solvavalt, sisaldab ebatsensuurseid väljendeid, reklaamlinke, –tekste või muul viisil rikub kasutustingimusi.

2.4 Teenusepakkujal on õigus hinnata kasutamistingimuste rikkumist Kasutaja poolt oma äranägemise järgi.

2.5. Surmateate või kaastundeavalduse lisamisel on kohustuslik täita lahkunu täisnimi ning elukohajärgne maakond.

3. Konfidentsiaalsus

3.1 Teenusepakkuja ei levita Kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud Kasutaja eelneval nõusolekul või seadusega ettenähtud juhtudel.

4. Muu

4.1 Teenusepakkuja jätab endale õiguse kasutamistingimuste muutmiseks. Muudatused kasutamistingimustes hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Leheküljel. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist muudetud kasutamistingimustega.

4.2 Kliendi- ja Teenusepakkujavahelised lahkarvamused lahendatakse läbirääkimise teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtus.